Algemene voorwaarden

Contextueel relatietherapeut en psycholoog Mirella Brok

Algemene Voorwaarden Consumenten

Artikel 1 De geldigheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere dienst van Psycholoog Mirella Brok (KvK 51743256). Relatietherapeut en psycholoog Mirella Brok (ik) en de klant (u) spreken af zich te houden aan de voorwaarden. Houdt u zich niet aan de voorwaarden? Dan bent u zelf aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die daardoor ontstaan.

Ook als ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat ze niet van toepassing zijn, of dat ik het recht verlies om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Is er in een factuur, overeenkomst mail, of een ander document iets anders afgesproken? Dan gelden de voorwaarden in dat document.

Ontstaat er tussen ons een situatie die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan beoordeel ik deze situatie naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Hebben we een probleem? Dan proberen we er eerst zelf zo goed mogelijk uit te komen, voordat we juridische hulp vragen. Eventuele hulp van een klachtengeschillencommissie kan worden gevraagd. Ik ben aangesloten bij SCAG. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 Onze afspraken over prijzen

Mijn prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. De prijzen zijn ook inclusief kosten (bijvoorbeeld indirecte uren, de huur van de praktijkruimte, reis- en administratiekosten), tenzij anders aangegeven.

Ik mag de prijzen verhogen. Ook als de prijs eerder overeengekomen is. Mijn prijzen van vandaag, gelden niet automatisch voor toekomstige diensten.

Indien u redelijkerwijs kan begrijpen dat mijn prijzen op de website een vergissing of verschrijving bevat, dan kunt u mij niet aan de prijs of dienst houden.

Artikel 3 Hoe voer ik mijn werk als psycholoog en relatietherapeut uit?

Ik werk alleen in mijn praktijk. U heeft alleen met mij te maken. Dat betekent dat ik geen vervanging kan aanbieden bij kort verzuim of vakanties van mijn kant. U kunt mij daarvoor niet aansprakelijk stellen. Wanneer ik lange tijd niet kan werken, of ik kan u niet helpen bij uw hulpvraag, dan verwijs ik u door naar collega’s buiten mijn praktijk. U moet voor mijn eerder geboden diensten wel betalen.

Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als ik gehinderd word als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komt.

Heb ik gegevens van u nodig voor de uitvoering van de overeenkomst? Dan hoef ik niet eerder te beginnen met werken, dan nadat u deze gegevens juist en volledig aan mij ter beschikking stelt.

Hoe ik werk

Artikel 4 Wat zijn de voorwaarden als we afspreken voor therapie?

Kan één van ons een afspraak of onze overeenkomst niet nakomen? Dan laten we dat schriftelijk weten. Samen komen we tot een nieuwe afspraak. Die bevestigen we elkaar. Wij mogen het beiden oneens zijn over wijzigingen. Dan kijken we of we een oplossing kunnen vinden, of we nemen afscheid van elkaar. U kunt mij hiervoor niet aansprakelijk stellen.

Wilt u onze coachingsessie annuleren? Doe dat dan 48 uur voor uw individuele coachingsessie begint. Dan breng ik geen kosten in rekening. Bent u te laat met annuleren? Dan betaalt u de gehele factuur. De reden van de afzegging is hierbij niet relevant.

Ik mag onze afspraken uitstellen wanneer; a) u de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b) wanneer ik vrees dat u uw verplichtingen niet zal nakomen; c) als het ons niet lukt om binnen een redelijke termijn tot een goede afspraak voor ons beiden te komen; d) als we elkaar niet meer vertrouwen.

Artikel 5 Betaling en herroepingsplicht

U betaalt de producten vooraf. Een uitzondering hierop zijn de coachsessies. Deze betaalt u volgens de betaalvoorwaarden.

U heeft een herroepingsplicht op de inzichtkaarten en paperback boeken. Niet op de online trainingen, online artikelen, podcasts, vlogs, e-boeken en coachsessies. Wilt u de inzichtkaarten of paperback boeken ruilen? Zorg er dan voor dat u het product onbeschadigd en ongebruikt binnen 14 dagen terugstuurt naar Adelstraat 16 4921 BR Made. Na ontvangst, ontvangt u uw aankoopbedrag terug. Meestal is dat nog in dezelfde week. Bij ziekte of vakantie kan het wat langer duren.

Artikel 6 Niet aansprakelijk

Ik ben niet aansprakelijk voor schade, als deze ontstaat door het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ook ben ik niet aansprakelijk wanneer u de informatie die ik deel verkeerd interpreteert of verkeerd gebruikt.U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen zorgtraject.

Indien ik aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt en enkel met betrekking tot directe schade.

De serie van 9 inzichtkaarten vers in hun verpakking

Kies, lees, leef.

Artikel 7 Intellectuele eigendom psycholoog en relatietherapeut Mirella Brok

Ik behoud mij de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Ik heb het recht toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover ik hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van u ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 Geheimhoudingsplicht

Net als iedere psycholoog en relatietherapeut heb ik een geheimhoudingsplicht. Werk ik enkel met u? Dan is de geheimhoudingsplicht tussen ons twee. Werk ik met u en uw partner, gezinsleden, vrienden, collega’s of anderen? Dan geldt er een geheimhoudingsdriehoek, vierkant, vijfhoek. ect.

Wanneer de meldplicht voor geweld of mishandeling mij dit verplicht, dan kan ik informatie delen met Veilig Thuis of de politie.

Artikel 9 Online werken psycholoog en relatietherapeut Mirella Brok

Ik doe mijn best om ook online een veilige omgeving aan te bieden. Ik laat me daarbij informeren door AVG en beroepsverenigingen en zorgverzekeraars. Hoewel ik mijn best doe, veranderen criminaliteit en spionage dagelijks en zijn niet gegarandeerd voor te blijven.

Mocht online informatie onverhoopt door derden worden onderschept dan zijn deze derden schuldig, niet ik. U kunt mij dan ook niet aansprakelijk stellen in die gevallen. Door gebruik van mijn website en mailbox neemt u zelf dat risico en draagt u dat risico.

Artikel 10 Verzending en levering

De online trainingen, online artikelen, podcasts, vlogs en online coachsessies kunnen over de hele wereld geleverd worden, aangezien het gaat om bestanden of online videogesprekken. Live sessies zijn enkel mogelijk in mijn praktijkruimte in Made. De inzichtkaarten en boeken lever ik slechts in Nederland. Ik probeer binnen 1 week te leveren. Bij vakanties of ziekte kan er langere levering gelden, aangezien ik alleen werk.

Artikel 11 Cookies en privacy

a. Maakt u gebruik van mijn online diensten?

Mijn website heeft als doel om jou te informeren over psychologie en te ondersteunen bij de ontwikkeling in jouw relaties. WordPress en plugins ondersteunen mij daar bij. Dat betekent dat we niet onder cookies en verzameling van persoonsgegevens kunnen. U leest meer details in het Cookiebeleid.

Het plaatsen van cookies en het verzamelen van gegevens doe ik als relatietherapie naar eer en geweten. Ook daar krijg ik onderwijs over van wetgeving en beroepsverenigingen. Zo houd ik mij aan de AVG en de Wkkgz en WTZa en de kwaliteitseisen van mijn beroepsverenigingen. Ieder jaar ben ik meermaals bezig om zo goede mogelijke kwaliteit te geven. Denkt u dat ik hier steekjes laat vallen? Dan lees ik het graag van u.

b. Koopt u mijn online diensten?

Wanneer u online diensten bij mij koopt, dan legt mijn systeem de benodigde gegevens van u vast om de diensten aan u te kunnen leveren. Deze levert u zelf aan. Daar bent u verantwoordelijk voor. Als ZZP-er werk ik alleen. Niemand anders ziet deze gegevens.

d. Beveiliging

Mijn hardware en software zijn beveiligd. Ik investeerde in die beveiliging op advies van Compu-shop 39 en Yourhoasting. Wanneer persoonsgegevens verloren zijn gegaan meld ik dat binnen 72 uur na het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook doe ik bij hen melding binnen 72 uur wanneer onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens door iemand die niet bevoegd was. Ik informeer u alleen als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

Artikel 12 Algemene verordening gegevensbescherming gesprekstherapie

Spreken wij af voor een gesprek? Dan leg ik tijdens ons gesprek gegevens van u vast. Hieronder leest u daar meer over.

a. Welke gegevens leg ik vast voor en tijdens onze gesprekken?

– Uw of jullie naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail.
– Bij minderjarigen registreer ik ook van beiden ouders of voogd de naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
– Wanneer u dat wenst, leg ik ook de gegevens van uw huisarts vast
– In het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening leg ik vanuit mijn rol als professional met een beroepsgeheim ook gegevens vast over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, seksualiteit, en strafrecht. Hieronder vallen ook de eigen kijk op het gezin van herkomst, eigen aantekeningen tijdens gesprekken, door u zelf aangeleverde schrijfsels of beeldmateriaal, foto’s van opstellingen tijdens de therapie en dergelijke.

b. Waarom is het belangrijk dat ik deze gegevens vastleg?

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), de Wkkgz, de beroepscodes van mijn beroepsverenigingen en van het Register Beroepsbeoefenaren Complemen-taire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Zo heb ik een dossierplicht en een bewaartermijn van 20 jaar, gerekend vanaf de datum van het laatste cliëntcontact.

Het is ook belangrijk omdat ik goede zorg wil leveren. Daarvoor heb ik een extern geheugen nodig zodat de therapie de rode lijn behoud. En moet ik werkhypotheses kunnen vastleggen. Mijn persoonlijke aantekeningen zijn dus voorwaarde voor goede zorg aan mijn cliëntsystemen.

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

c. Wie heeft toegang tot de gegevens?

Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Ik bespreek wel eens met collega’s uit intervisiegroepen, supervisiegroepen, leertherapie of opleiding casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem,uit mijn hoofd en onherkenbaar.

d. Mijn dossiers zijn beveiligd

Ik werk met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard, waarvan alleen ik een sleutel heb. Ik laat mijn dossiers niet onbeheerd achter, of sluit ze af in mijn praktijkruimte.

Via mail ontvang ik informatie van cliënten en verstuur ik informatie en facturen naar cliënten. Dat betekent dat ik de persoonsgegevens in mijn administratie en mailbox heb staan. Mijn laptop is beveiligd met verschillende gebruikers en wachtwoorden. Ik heb geïnvesteerd in een goede beveiliging waarbij ik mij laat informeren door de Compu-shop 39 in Made. Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik er voor dat mijn software optimaal beveiligd is. Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden en de back up wordt ook in een afgesloten kast bewaard, waarvan alleen ik een sleutel heb.

e. In geval van een datalek

Wanneer persoonsgegevens verloren zijn gegaan meld ik dat binnen 72 uur na het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook doe ik bij hen melding binnen 72 uur wanneer onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens door iemand die niet bevoegd was, niet uit te sluiten is. Ik informeer de cliënten alleen als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer. Bijvoorbeeld wanneer er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt.