Algemene voorwaarden

Contextueel relatietherapeut en psycholoog Mirella Brok

Algemene Voorwaarden Consumenten

Artikel 1 De geldigheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere dienst van Psycholoog Mirella Brok (KvK 51743256). Relatietherapeut en psycholoog Mirella Brok (ik) en de klant (u) spreken af zich te houden aan de voorwaarden. Houdt u zich niet aan de voorwaarden? Dan bent u zelf aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die daardoor ontstaan.

Ook als ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat ze niet van toepassing zijn, of dat ik het recht verlies om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Is er in een factuur, overeenkomst mail, of een ander document iets anders afgesproken? Dan gelden de voorwaarden in dat document.

Ontstaat er tussen ons een situatie die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan beoordeel ik deze situatie naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Hebben we een probleem? Dan proberen we er eerst zelf zo goed mogelijk uit te komen, voordat we juridische hulp vragen. Eventuele hulp van een klachtengeschillencommissie kan worden gevraagd. Ik ben aangesloten bij SCAG. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 Onze afspraken over prijzen

Mijn prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. De prijzen zijn ook inclusief kosten (bijvoorbeeld indirecte uren, de huur van de praktijkruimte, reis- en administratiekosten), tenzij anders aangegeven.

Ik mag de prijzen verhogen. Ook als de prijs eerder overeengekomen is. Mijn prijzen van vandaag, gelden niet automatisch voor toekomstige diensten.

Indien u redelijkerwijs kan begrijpen dat mijn prijzen op de website een vergissing of verschrijving bevat, dan kunt u mij niet aan de prijs of dienst houden.

Artikel 3 Hoe voer ik mijn werk uit

Ik werk alleen in mijn praktijk. U heeft alleen met mij te maken. Dat betekent dat ik geen vervanging kan aanbieden bij kort verzuim of vakanties van mijn kant. U kunt mij daarvoor niet aansprakelijk stellen. Wanneer ik lange tijd niet kan werken, of ik kan u niet helpen bij uw hulpvraag, dan verwijs ik u door naar collega’s buiten mijn praktijk. U moet voor mijn eerder geboden diensten wel betalen.

Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als ik gehinderd word als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komt.

Heb ik gegevens van u nodig voor de uitvoering van de overeenkomst? Dan hoef ik niet eerder te beginnen met werken, dan nadat u deze gegevens juist en volledig aan mij ter beschikking stelt.

Hoe ik werk

Artikel 4 Wat zijn de voorwaarden als we afspreken voor een coachsessie

Kan één van ons een afspraak of onze overeenkomst niet nakomen? Dan laten we dat schriftelijk weten. Samen komen we tot een nieuwe afspraak. Die bevestigen we elkaar. Wij mogen het beiden oneens zijn over wijzigingen. Dan kijken we of we een oplossing kunnen vinden, of we nemen afscheid van elkaar. U kunt mij hiervoor niet aansprakelijk stellen.

Wilt u onze coachingsessie annuleren? Doe dat dan 48 uur voor uw individuele coachingsessie begint. Dan breng ik geen kosten in rekening. Bent u te laat met annuleren? Dan betaalt u de gehele factuur. De reden van de afzegging is hierbij niet relevant.

Ik mag onze afspraken uitstellen wanneer; a) u de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b) wanneer ik vrees dat u uw verplichtingen niet zal nakomen; c) als het ons niet lukt om binnen een redelijke termijn tot een goede afspraak voor ons beiden te komen; d) als we elkaar niet meer vertrouwen.

Artikel 5 Betaling en herroepingsplicht

U betaalt de producten vooraf. Een uitzondering hierop zijn de coachsessies. Deze betaald u volgens de betaalvoorwaarden.

U heeft een herroepingsplicht op de inzichtkaarten en boeken. Niet op de online trainingen, online artikelen en coachsessies.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor schade, als deze ontstaat door het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien ik aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag der uitkering van mijn verzekeraar. Maximaal driemaal de factuurwaarde van de dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. En enkel met betrekking tot directe schade.

De serie van 9 inzichtkaarten vers in hun verpakking

Kies, lees, leef.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

Ik behoud mij de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Ik heb het recht toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover ik hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van u ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 Geheimhoudingsplicht

Net als iedere psycholoog en relatietherapeut heb ik een geheimhoudingsplicht. Werk ik enkel met jou? Dan is de geheimhoudingsplicht tussen ons twee. Werk ik met jou, je partner, gezinsleden, vrienden, collega’s of anderen? Dan geldt er een geheimhoudingsdriehoek, vierkant, vijfhoek. ect.
Wanneer de meldplicht voor geweld of mishandeling mij dit verplicht, dan kan ik informatie delen met Veilig Thuis of de politie.

Artikel 9 Online werken

Ik doe mijn best om ook online een veilige omgeving aan te bieden. Ik laat me daarbij informeren door AVG en beroepsverenigingen en zorgverzekeraars. Hoewel ik mijn beest doe, veranderen criminaliteit en spionage dagelijks en zijn niet gegarandeerd voor te blijven.
Mocht online informatie onverhoopt door derden worden onderschept dan zijn deze derden schuldig, niet ik. Je kunt mij dan ook niet aansprakelijk stellen in die gevallen. Door gebruik van mijn website neem je zelf dat risico en draag je dat risico.

Artikel 10 Verzending en levering

De online trainingen, online artikelen en online coachsessies kunnen over de hele wereld geleverd worden, aangezien het gaat om pdf bestanden of online videogesprekken. Live sessies zijn enkel mogelijk in mijn praktijkruimte in Made. De inzichtkaarten en boeken lever ik slechts in Nederland. Ik probeer binnen 1 week te leveren. Bij vakanties of ziekte kan er langere levering gelden, aangezien ik alleen werk.